Vår policy för behandling av personuppgifter

Allmänt

Nordic Light Nannies, en del av Nanndis AB, organisationsnummer 556897-3944 (nedan ”Nanndis”, ”vi”, ”oss”, ”vår”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.
Nanndis AB värnar om din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi säkerställer att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Målet med denna policy är att på ett tydligt och öppet sätt informera om vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar uppgifterna. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet
Genom att använda våra tjänster, accepterar du vår policy för behandling av personuppgifter och data. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår policy för behandling av personuppgifter och data innan du använder våra tjänster.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, t. ex namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifter vi samlar in

Nanndis AB samlar bara in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för. Vi samlar in dina personuppgifter i samband med:

• Anmälan till kurser, utbildningar och aktiviteter samt deltagande i tävlingar.
• När du fyller i ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
• När du kontaktar oss via e-post, telefon, via webbplatsen och social media eller besöker något av våra kontor.
• När du söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss.
• Om du är intresserad av att bli kund hos oss.

Vi samlar in den information som du ger till oss, vilket kan ske på många olika sätt, genom att du t. ex kontaktar oss, skickar en förfrågan genom vårt kontaktformulär, när du använder Nanndis AB hemsida eller använder våra tjänster. Om du väljer att lämna uppgifter till oss om t. ex ditt hälsotillstånd eller om att du är allergiker och önskar speciell kost i samband med våra tjänster, utbildningar eller möten kommer vi även att behandla sådana uppgifter.

Hur vi hanterar och lagrar insamlad information

Rättslig grund

Nanndis AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Om behandlingen grundar sig på samtycke har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Vi kan komma att behandla samma personuppgift både med stöd av fullgörande av avtal, berättigat intresse, specifikt med stöd av samtycke eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Detta innebär att personuppgifter kan finnas kvar för andra ändamål, t. ex för bokföringsändamål, även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundar sig på samtycke upphör.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamål såsom att administrera ett avtalsförhållande, för service genom att t. ex svara på frågor, ta emot synpunkter, kontakta dig vid önskemål, tillhandahålla information etc., för att administrera tjänster, utbildningar och aktiviteter, för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela informationen med?

Vi anlitar vissa aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, såsom våra samarbetspartners, leverantörer och underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden). Samtliga uppfyller alla lagkrav och att de hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner. Bland annat har de sekretessåtaganden som skyddar dina uppgifter. Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje part på något sätt som står i strid med angivna ändamål och lagliga grunder, utan ditt samtycke i det specifika fallet. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs av tillämpliga lagar eller förordningar, eller för att svara på en begäran från en rättslig eller administrativ myndighet. Vi kan också lämna personuppgifter till myndigheter och andra samhällsinstanser om du har godkänt att vi gör det.
Vi vidtar alla rimliga, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en hög skyddsnivå.

Lagringstider

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen. Det kan vara så länge det krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
Ibland kan samma personuppgift lagras på olika ställen för olika ändamål. Om en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig där kan den fortfarande finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av någon annan rättslig grund eller ett ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR har du följande rättigheter:

• Rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter Nanndis behandlar om dig.
• Rätt till rättelse. Vi måste se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.
• Rätt till radering. Du har, under vissa förutsättningar, rätt att be att få dina uppgifter raderade. Detta gäller till exempel om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för. Uppgifterna kan dock behöva finnas kvar om de lagras exempelvis med stöd av avtalsförhållandet eller om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
• Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att begära att personuppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.
• Dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att när som helst få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.
• Rätt att göra invändningar. Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina personuppgifter. Det gäller framför allt när personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
• Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det genom att kontakta oss på info@nordiclightnannies.se